Екологічні критерії оцінки життєвого циклу продукції

Для того щоб визначити переваги певної категорії продукції чи послуг відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу розробляються та впроваджуються екологічні стандарти.

Екологічний стандарт на продукцію певної категорії є добровільним і встановлює додаткові екологічні вимоги - екологічні критерії, до тих що встановлені чинним законодавством. Відповідність екологічним критеріям є підтвердженням екологічної переваги продукції.

Вплив виробництва та споживання продукції на навколишнє природне середовище протягом життєвого циклу

Основні  положення та принципи розробки екологічних критеріїв визначені міжнародним стандартом ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) «Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування І типу – Принципи та методи».

Об’єктами стандартизації є харчові продукти, товари, вироби, матеріали та послуги, їх складники і впливи на стан довкілля та здоров’я на усіх етапах життєвого циклу.

В Україні, як і в усьому світі, розроблення, розгляд та погодження міжнародних (регіональних), національних та інших стандартів покладаються на технічні комітети стандартизації за закріпленою сферою діяльності.

Технічні комітети стандартизації:

  • утворюються центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації;
  • засновуються на добровільних засадах з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін: органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, громадських організацій, провідних науковців і фахівців.

Для виконання своїх функцій по конкретним напрямках діяльності з представників заінтересованих сторін технічні комітети стандартизації формують підкомітети та робочі групи.

Екологічні стандарти що встановлюють екологічні критерії оцінки життєвого циклу на певну категорію продукції розробляються підкомітетом «Оцінка життєвого циклу» технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» за участю усіх заінтересованих сторін.

В процесі розробляння стандарту враховується вимоги законодавства України та Євросоюзу, міжнародних стандартів серії ISO 14000, а також кращій вітчизняний та світовий досвід екологічних інновацій відносно певної категорії продукції.

Екологічні стандарти розглядаються та ухвалюються протокольним рішенням Координаційної ради – незалежного колегіального дорадчо-наглядового органу з екологічного маркування.