Громадська оцінка

Рівень впливу громади на екологічну політику залежить від двох основних чинників:

  • свідомого бажання громадян впливати на покращення стану довкілля (рівень екологічної культури);
  • створення умов на рівні державної та місцевої ради для безперешкодної участі громадян в реалізації екологічної політики.

Практичний досвід доводить що впливати на екологічну політику краще через діяльність громадських організацій природоохоронного спрямування.

На шляху досягнення своєї мети «Жива планета» активно застосовує такі інструменти громадської оцінки як екологічний моніторинг, екологічна експертиза та оцінка державної екологічної політики.

Громадський екологічний моніторинг

Громадський екологічний моніторинг перш за все забезпечує підвищення доступності екологічний інформації для громадськості.

«Жива планета» здійснює громадський екологічний моніторинг з метою проведення екологічної експертизи чи оцінки.

Громадський екологічний моніторинг забезпечує:

  • підвищення оперативності екологічного контролю;
  • спостереження за об'єктами підвищеної небезпеки;
  • розвиток екологічної освіти та просвітницької діяльності;
  • збір даних, необхідних для оцінки реальних екологічних наслідків від реалізації проекту і співвіднесення їх з впливами, передбаченими на етапі розробки проекту.

2007 р. Окремі сесії Міжнародної конференції з питань охорони атмосферного повітря та II Міжнародного форуму «Відходи виробництва та споживання» що проводились «Живою планетою» були присвячені обговоренню та оцінці стану державного регулювання дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері охорони атмосферного повітря та поводження з відходами відповідно.

2009-2010 рр. Під час реалізації проекту «Посилення ролі інститутів громадянського суспільства у проведенні екологічної оцінки екологічної результативності та дотримання норм природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання» постійно проводиться оцінка стану отримання суб’єктами господарювання ліцензійно-дозвільної документації, наявність якої вимагає чинне законодавство, та виявлення основних проблем та незручностей при їх оформленні.

2012 р. Під час І Всеукраїнської конференції неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики була проведена оцінка рівня забезпечення доступності та достатності інформації про видачу ліцензійно-дозвільної документації Міністерством екології та природних ресурсів України.

2013 р. Під час реалізації проекту «Громадське лобіювання впровадження стандартів ЄС в Україні у сфері якості атмосферного повітря» проводився моніторинг надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з метою порівняння надання даної послуги в Україні та ЄС, та підготовки пропозицій щодо удосконалення нормативної бази, що регулює процедуру видачі дозволів.

Під час оцінки результатів адміністративної реформи щодо ліквідації територіальних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів протягом квітня – червня 2013 року проводився моніторинг рівень готовності місцевими органами влади перейняти та виконувати функції з надання адміністративних послуг від державних управлінь охорони навколишнього природного середовища.

Громадська експертиза, в т.ч. діяльності органів виконавчої влади

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» надає громадським природоохоронним організаціям право проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення.

Згідно Статті 9 цього Закону «Жива планета», як громадська організація природоохоронного спрямування та її територіальні органи є суб'єктами екологічної експертизи.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» має компетентний персонал та досвід співпраці з залученими незалежними експертами для здійснення екологічної експертизи в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, як за власною ініціативою, так і у складі робочих груп інших громадських формувань.

Участь організацій в процесі екологічної експертизи здійснюється шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення її представників до складу експертних комісій або груп по проведенню громадської екологічної експертизи.

«Жива планета» має досвід проведення громадської екологічної експертизи:

  • об'єктів будівництва та реконструкції;
  • промислових об'єктів, що негативно впливають чи можуть негативно вплинути на стан довкілля;
  • об'єктів природно-заповідного фонду;
  • діяльності органів виконавчої влади, що передбачає проведення оцінки ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих екологічних проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)

В Україні ОВНС включена до процесу проектування, яке реально розпочинається тоді, коли рішення про здійснення певної господарської діяльності вже фактично прийняте. Таким чином, даний вид оцінки не обґрунтовує рішення, а забезпечує врахування природоохоронних інтересів при реалізації прийнятих рішень.

«Жива планета» приймає участь в проведенні незалежних ОВНС відносно об’єктів які відносяться до класу підвищеної небезпеки, а також у заходах, спрямованих на вивчення думки місцевих громад шляхом проведення консультацій та участі в громадських слуханнях.

Нормативно-правова база

Нормативними актами, що здійснюють правове регулювання в Україні у сфері громадської екологічної експертизи є:

Громадська оцінка державної екологічної політики

Громадська оцінка екологічної політики на регіональному та національному рівні відноситься до основних механізмів участі громадськості у вирішенні екологічних проблем, плануванні та реалізації державної екологічної політики.

Ми пропонуємо Вам об’єднати зусилля в цьому напряму.

Для врахування позицій усіх заінтересованих сторін в процесі громадської оцінки екологічної політики, будь ласка, висловите власну думку відносно визначених Вами проблемних питань


Громадська оцінка
Ім’я
Invalid Input
Прізвище
Invalid Input
Контактний телефон
Invalid Input
Електронна адреса
Invalid Input
Опис проблеми. Необхідно стисло викласти суть проблемного питання (опис проблеми), бажано навести статистичні данні або порівняльні характеристики, що дозволить оцінити її масштабність і гостроту на регіональному чи національному рівнях
Invalid Input
Ваші чітко сформульовані пропозиції щодо шляхів її вирішення зазначеної проблеми (до 2000 знаків)
Invalid Input
Будь-ласка введіть код для того щоб попередити спам Будь-ласка введіть код для того щоб попередити спам
Invalid Input