Відходи

Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в промисловості ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби використання природних ресурсів та енергетично-сировинна спеціалізація економіки України разом із застарілою технологічною базою визначали й продовжують визначати високі показники щорічного утворення й нагромадження відходів.

Проблема поводження з відходами є однією з ключових екологічних проблем, і усе більш вагомою в ресурсному аспекті.

За останні десять років загальні обсяги утворення промислових відходів коливалися в межах 450 - 640 млн. т. на рік. Основними джерелами утворення відходів залишаються підприємства гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів, загальна кількість яких (до яких ведеться статистичне спостереження) складає близько 10 тисяч.

Переважна частина утворених відходів (417,5 млн. т, або 99,6%) – це відходи ІV класу небезпеки, 1,1 млн. т, або 0,3% – відходи ІІІ класу небезпеки. Відходи І та ІІ класів небезпеки склали відповідно 5,0 тис. т та 506,5 тис. т.

Особливу групу високотоксичних відходів складають непридатні пестициди та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин. Залишок непридатних пестицидів на початок 2010 року становив 20,528 тис. т, які зберігаються майже у 4075 складах різних форм власності, а умови зберігання не відповідали вимогам екологічної безпеки (склади зруйновано, тара пошкоджена).

Однією з найбільш гострих господарських і природоохоронних проблем залишається проблема побутових відходів. В Україні зберігається тенденція до прогресуючого збільшення обсягу утворення та вивезення на полігони твердих побутових відходів. На даний час в Україні утворилось близько 53 млн.м3 твердих побутових відходів (ТПВ), що становить близько 11 млн. тонн (послугами охоплено лише 74% населення). Основна маса ТПВ розміщується на полігонах та звалищах, кількість яких складає біля 4,5 тис., загальною площею майже 7,8 тис. га.

Окрему проблему становить відпрацьована електрична та електронна техніка, що складає близько 5% від усіх ТПВ, цей вид відходів є дуже небезпечним, оскільки багато з них містять токсичні метали - свинець, ртуть, кадмій, хром та берилій, а також бромовані антипірени, флуорохлоровуглеводні, поліхлоровані біфеніли, полівінілхлорид. Підраховано, що до 70% небезпечних для довкілля та здоров’я людини речовин, що знаходяться в ТПВ, міститься саме в електронних відходах.

Важлива роль в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки належить використанню відходів виробництва і споживання як вторинних ресурсів, як одному із зростаючих за значимістю факторів інноваційних трансформацій. Значні резерви ресурсозбереження зосередженні саме у відходах. Як сировинний потенціал відходи можуть замінювати первинні ресурсні джерела і відігравати важливу роль в інтеграційному потенціалі сталого розвитку, зменшуючи ресурсоспоживання і сприяючи забезпеченню сировинної незалежності територій, створюючи додатковий експортний потенціал та ін.

Нормативно-правова база

Основні пріоритети в сфері поводження з відходами

 • впровадження стандартів ЄС до нормативно-правової бази України у сфері поводження з відходами;
 • мінімізація відходів за рахунок розроблення та впровадження технологій більш чистого виробництва, покращення екологічних характеристик продукції, зменшення обсягів пакувальних матеріалів на одиницю продукції;
 • зниження техногенного впливу відходів на довкілля, особливо в районах концентрації промислового виробництва;
 • розвиток вторинного ресурсокористування з відповідною інфраструктурою що забезпечить сталу роботу переробних підприємств.
 • удосконалення нормативно-технічного (стандарти), методичного, організаційного та інформаційного забезпечення сфери поводження з відходами.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» приймає активну участь у заходах, спрямованих на вирішення проблем поводження з відходами.

До «Дня Уряду України» у Верховній Раді України з питання «Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення», якій відбувся 13 вересня 2005 року, експертами організації було підготовлені та внесені на розгляд до Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи матеріали громадського моніторингу та пропозиції щодо вирішення проблемних питань у даній сфері.

Переважна більшість наданих пропозицій відображена в Постанові Верховної Ради України «Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення» від 06 жовтня 2005 року № 2967-IV

У продовження цієї ініціативи «Жива планета» приймає активну участь в розробці та обговоренні нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення проблемних питань у сфері поводження з відходами, а саме:

 • Закону України «Про упаковку та відходи упаковки»
 • Концепції більш чистого виробництва
 • Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами
 • Загальнодержавної програми поводження з відходами

Протягом 2003-2005 років «Жива» планета запровадила низку інформаційно-просвітницьких проектів, спрямованих на пропагування роздільного збору ТПВ


Буклет до Інформаційної кампанії «Натисни на сміття!».
Частина 1

Буклет до Інформаційної кампанії «Натисни на сміття!».
Частина 2

Соціальна реклама «Сміття або вторинна сировина»


З 2005 по 2008 рік «Жива планета» спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримкою Міністерства екології та природних ресурсів України проводила Міжнародну виставку-форум «Відходи виробництва та споживання».Упровадження заходу сприяло поширенню передового досвіду й практики, розвитку бізнесу в сфері поводження з відходами, а також надало можливість:

 • продемонструвати представити нові, а також апробовані технології, устаткування, послуги, розширити ринки їхнього збуту;
 • установити контакти між зацікавленими сторонами, залучити до проблеми увагу інвесторів, промисловців, підприємців, громадськості, влади та засобів масової інформації.

У 2005-2007 роках організацією спільно з Академією педагогічних наук України було упроваджено на базі загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-просвітницькій проект для учнівської молоді «Натисни на сміття».

Упровадження проекту передбачало:

 • розроблення методичних рекомендацій та проведення семінарів-тренінгів для вчителів;
 • розроблення спеціальних навчальних посібників які містили практичні завдання, цікаву інформацію та ілюстративний матеріал для учнів;
 • проведення міжшкільних змагань з роздільного збору сміття та практичних заходів.

До реалізації проекту було залучені 289 закладів 21 областей України.

Кращі шкільні команди та роботи в раках міжшкільних змагань зазвичай відзначались дипломами переможців та цінними призами під час проведення екологічних свят у квітні місяці.